۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه

سال ۴۲

+ یادته سرهنگ؟ سال ۴۲بود.
- نه. سال ۴۱ بود.
+ تو اصن میدونی من میخوام چیو بگم؟
- زمستون سخته رو مگه نمیخوای بگی؟
+ نه. اون که سال ۴۳ بود.
- سال ۴۳ اونی بود که هر دو روز یه بار یه روز خوب میومد.
+ اون سال ۴۱ بود.
- سال ۴۱ همون سال ۴۲ بود.
+ نخیرم اون سال ۴۰ بود.