۱۳۹۱ مرداد ۱۴, شنبه

آدمک آخر دنیاست

آدمک آخر دنیاست بخند... 
اونقدر بخند که فراموش کنی که چقدر بهونه داری واسه گریه کردن.
وقتی شانه های کسی را برای گریه کردن نداری مجبوری بخندی...
آدمک آخر دنیاست بخند ...
اونقدر بخند که تمام دردهات از ذهنت پاک بشه. به تمام نامردی‌های دنیا بخند. به تمام رفاقت‌های یک طرفه‌ی دنیا بخند. به تمام زخمِ زبون‌های دنیا بخند ...
آدمک آخر دنیاست.
بخند. درد که از حد بگذره آدم دیگه باید حال کنه با درد. همه چیز رو که رد کردی. پس چرا نخندی؟
آدمک بخند. آخر دنیاست ... نخندی میخوای چیکار کنی؟
آدمک ... اینجا همه‌اش دیواره. به دیوار تکیه کن. به آغوشِ دیوار پناه ببر. به جز دیوار چه چیزی داریم که بهش پناه ببریم؟
دیوارهایی که پشتشان هیچی ندارند و ما بهشان پناه میبریم.
اینجا وقتی آخرِ دنیا میشه دیوارهاش تا آسمون میره بالا.
آدمک آخر دنیاست فریاد بزن از خوشی ...